Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri

Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri eğitim programında bu ilkeleri gerçekleştirmeye özen gösterir. Bu ilkeler şunlardır:

1. Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
2. Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dilsel ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir.
3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, çocuğun beklenti ve tercihlerini dikkate alan eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve kurumun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
6. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, kanaatkârlık, liderlik, yardımlaşma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim kazandırmalıdır.
9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
16. Çocuğun gelişimi ve uygulanan eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
17. Değerlendirme sonuçları, çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.
18. Öğrenciyi merkeze alan, onun etkin katılımını öngören ve ihtiyaçlarına uygun eğitim teknolojisi kullanan niteliklere sahip bir hizmet sunmak hedeflenmelidir. Bu niteliklere sahip kaliteli bir eğitim için ise;
a) Çocukların öğrenme sürelerini ve deneyimlerini arttırmak,
b) Planlanmış ve çok amaçlı materyal ve araç gereç kullanmak,
c) Çocuklarda merak uyandırmak, keşfetmeleri için ortam sağlamak;
d) Hayal kurma, yaratıcı aktivitelerde yer alma, deneme yanılma yolu ile ve oyun ortamında sonuca ulaşmayı sağlayan etkinlikleri gerçekleştirmek,
e) Çocuğun algılama yapısını, becerilerini ve bilgi seviyesini arttırarak sonraki eğitim aşamalarına iyi bir temel oluşturmak amaçlanır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *