Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’ne Çocuk Kabulü

Yuvaya çocuk kabulünde aşağıdaki belgeler istenir:
1. Velinin dilekçesi,
2. Çocuğun nüfus cüzdanı örneği,
3. Çocuğun boğaz ve gaita kültürü,
4. Sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruma alınmaz),
5. Yeteri kadar fotoğraf.

Yuvaya Kayıt-kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:
1. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’ne, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.
2. Aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 ay çocukların da büyük gruba kayıtları yapılabilir.
3. Kayıtların yapıldığı yılın aralık ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan özel eğitime muhtaç çocuklardan; rehberlik ve araştırma merkezlerince “Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir.” raporu verilmiş eğitilebilir olanlar ve birden fazla özrü bulunmayanlar, kapasitenin 1/10 u oranında kurumumuza kaydedilebilir.
4. Kurumumuz 0-6 yaş çocuklara hizmet vermek için açılmıştır. Kurumumuzda kreş hizmeti de verilmektedir. Başvuru olduğu takdirde kurumun elverdiği ölçüde 0-36 aya kadar olan çocuklar da kuruma kabul edilirler.

Kayıt Zamanı
Kurumda kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde belirtilen sürelerde yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılı içinde de kayıt yapılır.

Veli Zorunluluğu
Kurumumuza kabul edilen her çocuğun bir velisi olur. Veli, çocuğun kuruma zamanında teslim edilmesini, günlük eğitimin bitiminde teslim alınmasını sağlar ve çocukla ilgili diğer yükümlülükleri yerine getirir. Kurumun eğitim sistemi doğrultusunda aile katılımı çalışmalarında üzerine düşeni yapar.

Devam – Devamsızlık
Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

Özürsüz olarak, aralıksız 10 gün kuruma devam etmeyen çocuğun velisi kurum müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün kuruma devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

Hastalık Sonrası Okula Devam
Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle eğitime devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.

Kurumun Çalışma Gün ve Saatleri
Kurumumuz mesai gün ve saatleri dahilinde hizmet verir. Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak belirlenen ek sürede çalışan ailelerin çocukları için bir nöbetçi ve çocuk sayısına göre grup sorumlusu
ve çocuk bakıcısı bulundurulur. Kurumumuzda yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilir.

Kurumun Tatil Edilmesi
Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, hafta sonları, resmi / dini tatiller ve şubat ayında bir hafta sömestre tatillerinin dışında, haziran ortasına kadar açıktır. Haziran ortası, temmuz sonuna kadar “Yaz Okulu” uygulaması devam eder. Kurum, gerekli görülürse en çok 2 ay tatil edilir. Tatil planı velilerin mağdur edilmemesi için uygun koşullarla sağlanır.

Kurumun Geliri
Kurumun geliri, çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için velilerden alınacak ücretlerden ibarettir.

Ücret Tahsili
1. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde tespit edilen ücret kurumlarca her ayın başında peşin olarak alınır.
2. Eylül – Haziran aylarını kapsayan eğitim-öğretim dönemi ilk taksidi kayıt zamanında tahsil edilir. İkinci taksit Ekim ayından başlayarak, Mayıs başında son taksidin ödenmesi ile toplam dokuz taksitte yapılır.
3. Eğitim ücreti Temmuz sonuna kadar değişmez. Servis ücrete dahil değildir. Servis ücretleri mesafeye göre belirlenir. Yarım gün ve saatlik bakım ücretleri farklı fiyatlandırılır. Seçmeli branş etkinlikleri (bilgisayar, satranç, müzik, folklor, drama, jimnastik vb.) dışında, eğitim, beslenme, bakım ile ilgili her şeyi kapsar.
4. Çocuğun herhangi bir nedenle kurumdan ayrılması halinde, ücret iade edilmez. Ancak kurum tarafından çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.
5. Kurumda, kardeş indirimi ve hissedar indirimi uygulanır. Bu indirimlerin miktarı yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

İl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler
Kurum, her ayın ilk haftasında personel listesini, aylık ücret bordrosunun bir örneğini, değişiklik varsa o personelle ilgili belgeleri, bakılan çocukların gruplarına göre sayısını ve faaliyet programını, iki nüsha olarak hazırlar. Bir nüshası kurumda kalır, diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir.

Çocukların Beslenmesi
Çocukların evlerinden kahvaltı yaparak kuruma gelmeleri özendirilir. Kurumda ise çocuklara öğlen yemeği ile kuşluk ve ikindi ara öğünü verilir. Yeterli ve dengeli beslenme için beslenme listeleri uzman kişiler tarafından hazırlanır ve bu listeler düzenli olarak velilere ulaştırılır. Yemekler kurumda pişirilir. Yemeklerde kesinlikle margarin kullanılmaz, zeytin yağı, mısır özü yağı vb. sıvı yağlar kullanılır. Mutfakta hijyenik araç gereçler kullanılır. Mutfakta bir bulaşık makinesi bulundurulur. Mutfak ve mutfak personeli hijyenik, temiz ve tertiplidir. Yemek-beslenme alışkanlıkları ve saatleri de eğitim sürecinde bir unsur olarak yer alır. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde yemek saati sofra kültürü ve iyi alışkanlıklar kazandırmak için eğlenceli bir eğitim saati şeklinde değerlendirilir.

Okula Ulaşım
Okula ulaşım servislerle yapılır. Servis aracı çocukları evlerinden alarak yine evlerine bırakır. Servis araçları kapasitelerine uygun olarak çocuk taşırlar. Servislerin okul taşıt ruhsatları bulunur. Araçların bakımı düzenli olarak yapılır. Çocukların güvenliği ile ilgili her türlü önlemler alınmış olup serviste şoförden başka bir servis görevlisi hizmet verir. Servis aracı ile ilişki kurmak isteyen
velilere araç telefon numaraları ya da sürücü cep telefonu numaraları verilir.
Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde çocuklarımız hiçbir zaman velisinin veya velinin onayladığı kişinin dışında bir kimseye teslim edilmez. Böyle bir durumda, çocuk tekrar Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’ne getirilir ve velisi durumdan haberdar edilir.
Servis kullanmayan aileler çocuklarını kendileri getirerek görevli öğretmene teslim ederler ve kurumdan kendileri alırlar. Veya velilerin daha önceden kuruma fotoğraflı kimlik bilgilerini verdikleri kişiler çocukları kuruma getirip götürürler.

Kurumlarda Bulunacak Defter ve Dosyalar
Kurumlarda aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurulur:
1. Gelen evrak kayıt defteri,
2. Giden evrak kayıt defteri,
3. Gerekli muhasebe kayıtları,
4. Çocuklara ait kütük defterleri,
5. Teftiş ve denetleme defterleri,
6. Çocukların fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
7. Personel özlük ve sağlık dosyaları.

Personelin Sağlık Kontrolleri
Kurumda görevli personelin gerekli sağlık muayene ve kontrolleri periyodik olarak yapılır. En az yılda bir göğüs radyografileri çekilir, portör, gaita, sarılık testleri 6 ayda bir yaptırılır ve sonuçları
personele ait dosyalarda saklanır.

Çocukların Gruplandırılması
Gruplandırma çocukların yaşları esas alınmak üzere genel gelişimlerine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur.
1. 0-24 aylık bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar,
2. 25-48 aylık çocuklar,
3. 49-60 aylık çocuklar,
4. 60-72 aylık çocuklar,

Gruplardaki Çocuk ve Personel Sayısı
Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenir:
1. 0-2 yaş grubunda en çok 10 çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
2. 2-6 yaş grubunda ise en çok 24 çocuk bir grup oluşturur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı ya da yardımcı öğretmen görevlendirilebilir.

Kurumun İskân Durumu
Kurumun iskan özellikleri şunlardır:
1. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri çocuklar için tehlike oluşturmayacak, sakin ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulur.
2. Kurumun, çocukların rahatça oynayabilecekleri, içinde çeşitli bahçe oyuncaklarının bulunduğu bir bahçesi bulunur.
3. Kurum, trafik sıkıntısı olmayan bir sokakta, müstakil bir binada, çocuklar için tehlike oluşturabilecek fırın, tüpgaz deposu, boya atölyesi ve benzeri bir işletmeden uzak bir mekânda hizmet verir.
4. Sınıflar, oyun, yatak ve çalışma odaları, yemekhane gibi mekânlarda yeterli ısı ve aydınlık sağlanır.
5. Sınıflar ve oyun alanları, çocukların bireysel ve grup oyunlarına olanak sağlar.
6. Çok katlı bir binada hizmet veren kurumda, katlar birbirine içeriden bir merdivenle bağlanır. Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunur.
7. Kurumda, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte yapılır. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır. Tuvalet kapıları yarım olarak yapılmak suretiyle gerekli olduğu durumda yetişkinler tarafından kapının dışarıdan açılması sağlanır.
8. Kurumda, bir idare odası oluşturulur. Velilerle ve misafirlerle görüşmeler bu odada yapılır. Velilerin ve misafirlerin gerekmedikçe katlara çıkmasına izin verilmez.
9. Bina merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılır.
10. Kurumda kullanıma uygun bir yangın merdiveni bulunur.
11. Kurumda yeterli büyüklükte bir mutfak bulunur. Bu mutfakta çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yer ile gerekli araç ve gereçler bulundurulur. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçler çelik, porselen veya cam türünden tercih edilir. Mutfağın havalandırılması için mutfakta aspiratör bulunur.
12. 0-2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü oluşturulur. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte düzenlenir.
13. 0-2 yaş grubu için ayrı bir bez değiştirme bölümü hazırlanır. Bu bölümde kirli ve temiz bezler ile çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunur.
14. Kurumda, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto bulunur.
15. Kurumda, bir sağlık bölümü, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur.

Sınıflar
1. Sınıfların ısı, havalandırma, aydınlatma ve ferahlığına özen gösterilir.
2. Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir zemin kaplaması ile döşenir.
3. Anti bakteriyel ve antiallerjik halılar tercih edilir.
4. Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir boya ile boyanır.
5. Grup ve oyun odaları, çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılır.
6. Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulur.
7. Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunur.
8. Kalorifer petekleri çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı bir düzende yerleştirilir.
9. Sınıflardaki pencereler hem yan hem de üstten havalandırma için açılabilecek özellikte yapılır. Pencerelerin güvenliği kullanılan kilit sistemi ile sağlanır.
10. Sınıflarda her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar bulundurulur.
11. Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır.

Bahçe Düzenlemesi
Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için amacına uygun olarak düzenlenmiş bir oyun alanı ve bahçe bulunur. Bahçenin çevresi duvarla çevrilmiş ve kapısı sürekli kapalı bir şekilde tanzim edilir. Bahçede çeşitli oyuncaklar; bisiklet, araba, salıncak, oyun araçları; basket, futbol sahası, kaydırak, tahterevalli
ve kum havuzu bulunur. Ayrıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için; diktikleri ve bakımlarını yaptıkları çiçek veya bitkileri yetiştirebilecekleri, yeterli toprak alan bulunur. Bahçe etkinliklerinde çocuklar yalnız bırakılmaz, mutlaka eğitimciler çocuklarla birlikte olur ve onlara etkinliklerinde eşlik ederler.

Emniyet ve Trafik Güvenliği
Kurum korunaklı bir alanda hizmet verir. Kurumun bulunduğu yerin seçiminde ve binanın konuşlanışında, çocukların geliş-gidişlerinde trafik açısından güvenlik içinde olmaları dikkate alınır. Müdahale imkanı olmayan fiziksel yapılanmalarda ilave emniyet tedbirleri geliştirilir. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri servis araçları ise çocukları indirip bindirirken kesinlikle trafikten uzak ve güvenlikli bir şekilde hizmet verir.

Yangından Korunma ve Isıtma
1. Kurumda yangın için gerekli önlemler alınır. Bu çerçevede yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi bulundurulur.
2. Acil durum planlaması içinde deprem ve yangın söndürme tatbikatı yapılır.
3. Kurumda ısıtma kaloriferle yapılır. Sistemin kontrolü belli aralıklarla yapılarak ısıtma ve güvenlik sağlanır.
4. Kurumun yangın ve deprem durumları hakkında uzmanlardan rapor alınır.

İlk Yardım Dolabı-İlk Yardım Çantası
1. Kurumda bir sağlık odası bulunur.
2. Kurumda, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere standartlara uygun olarak ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.
3. Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilâçlar bulundurulmaz ve çocuklara kullandırılmaz.
4. Periyodik olarak çocuk doktoru tarafından sağlık taraması yapılır.
5. Kurumdaki tüm personel ilk yardım eğitiminden geçirilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *